Super Jungle

Super Jungle 50% Het Blood

 Sire: Jungle het Blood.  Dam: Jungle (50% poss het Blood)


Compiled and written by Christopher Gilbert, © Gilbert Boas 2008-2022                                      Contact: Chris.GilbertBoa@gmail.com